Words from our pastors

Psalm / Thi Thiên  73: 25-26

Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you.
26 My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.

25 Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.  26 Thịt và lòng tôi bị tiêu hao; Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời.